Personalhåndbok

Ansettelsesforhold

Personalhåndboken gir deg svar på spørsmål du kan ha rundt ditt ansettelsesforhold, i tillegg til informasjon om hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg som medarbeider for Vikarpartner.

Arbeidsavtale

Arbeidsavtalen du har skrevet under, gjelder for alle oppdrag du får gjennom oss.
Oppdragsbekreftelse utstedes til hvert enkelt oppdrag.
Vikarpartner er din arbeidsgiver når du er ute i oppdrag for oss. Det betyr at Vikarpartner betaler lønn og feriepenger samt øvrige sosiale kostnader.

Taushetsplikt

Som vikar i Vikarpartner har du taushetsplikt om såvel Vikarpartners som våre oppdragsgivers forretnings- eller driftsforhold.

Oppdrag

Når du er i oppdrag hos våre kunder, er du representant for Vikarpartner. For alle parter er det viktig at du opptrer høflig og korrekt, viser arbeidsvilje, fleksibilitet og serviceinnstilling. Tilpass deg miljøet både hva klær og fremtreden angår.

Vikarpartner er din arbeidsgiver, men du er alltid underlagt de retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass.

Timelister og lønn

Timeliste leveres via web: Les brukerveiledningen du finner på Min side, ved å logge deg inn på www.vikarpartner.no med brukernavn og passord.

Frist for innsendelse er den 30./31. i hver mnd, med lønnsutbetaling etterskuddsvis den 5. hver påfølgende mnd. Dersom utbetalingsdatoen faller på en helg eller helligdag, utbetales lønnen påfølgende virkedag. 

Overtid

Overtid godgjøres i henhold til Arbeidsmiljøloven. Overtid skal alltid avtales med oppdragsgiver på forhånd.

Arbeider du mer enn ordinær arbeidstid (dvs. mer enn 40 timer pr. uke) har du krav på overtidstillegg. Følgende satser gjelder hvis ikke annet følger av spesielle avtaler og tariffer:

50 % tillegg for overtidstimer frem til kl. 20.00 på hverdager og frem til kl. 13.00 på lørdager. Overtid utbetales under forutsetning av å ha jobbet full arbeidsuke.

100 % tillegg for arbeid utover kl. 20.00 (evnt. etter 12 timers arbeidsdag) hverdager og for arbeid etter kl. 13.00 på lørdager (hvis lørdagsarbeid ikke er normalt hos oppdragsgiver), samt søndager og helligdager.

Skattekort

Send ditt fødselsnummer og kontonummer før utbetaling av din første lønn slik at vi kan innhente dine skatteopplysninger.

Feriepenger

Av all skattbar inntekt beregnes 12 % feriepenger. Feriepenger utbetales 10. juni året etter opptjeningsåret. Slutter du i Vikarpartner, vennligst gi oss beskjed om du ønsker å motta feriepenger for inneværende år sammen med siste ordinære lønnsutbetaling. Vær da oppmerksom på at feriepengeutbetalingen er skattepliktig.

Høytidsdager

1. og 17. mai

Du mottar full lønn for disse dagene dersom de faller på en virkedag. Det forutsettes imidlertid at du har vært i oppdrag for oss sammenhengende de siste 30 dagene før, og at du normalt ville ha vært på jobb denne dagen.

Bevegelige helligdager

1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Du mottar full lønn for disse dagene dersom de faller på en virkedag. Det forutsettes imidlertid at du har vært i oppdrag for oss sammenhengende de siste 30 dagene, og at du normalt ville ha vært på jobb denne dagen.

Du må følge den arbeidstid som gjelder hos oppdragsgiver. Har bedriften forkortet arbeidstid i forbindelse med høytider, betales det lønn kun for det antall timer du er på jobb.

Sykdom

Ifølge lov om sykepenger er du som arbeidstaker pliktig til å varsle Vikarpartner muntlig innen utgangen av første fraværsdag. Dersom beskjed ikke mottas første fraværsdag tapes retten til sykepenger. Ved beregning av sykepenger, er det din gjennomsnittlige lønn i Vikarpartner de fire siste ukene som legges til grunn. Overtid iberegnes ikke.

Egen sykdom

Du har rett til å benytte egenmelding ved sykdom dersom du har vært i oppdrag for Vikarpartner i to måneder før fraværet. Egenmelding blir sendt deg når du gir muntlig beskjed til Vikarpartners personalkonsulent om sykefravær, og skal signeres og returneres Vikarpartner umiddelbart. Sykefravær må meldes umiddelbart og senest innen utgangen av første fraværsdag for at du skal være berettiget sykelønn. Du kan benytte egenmelding for sykefravær på inntil tre kalenderdager om gangen, regnet fra og med første fraværsdag. Egenmelding kan ikke benyttes mer enn fire ganger til sammen i løpet av en 12 måneders periode, totalt hos alle arbeidsgivere.

Sykefravær utover tre kalenderdager må dokumenteres med sykemelding fra lege, og kan benyttes når du har vært i oppdrag for Vikarpartner minst fire uker før du blir arbeidsufør. Sykemelding anses som bekreftet når vi mottar melding i Altinn. Husk å oppgi Vikarpartner som arbeidsgiver. 

Ved sykefravær utover 16 dager, må du søke om refusjon fra Nav. 

Barn eller barnepassers sykdom

Egenmelding kan benyttes når du har vært i oppdrag for Vikarpartner minst fire uker før barnet blir sykt. Fravær må meldes muntlig umiddelbart til Vikarpartner og senest innen utgangen av første fraværsdag. Dette gjelder kun for barn som ikke er fylt 12 år. Aldersgrensen høynes til 16 år for barn som lider av kronisk sykdom eller funksjonshemming. Arbeidstaker med omsorg for ett eller to barn har rett til sykelønn for inntil 10 dager hvert kalenderår. Du kan benytte egenmelding for sykefravær på inntil tre kalenderdager om gangen, regnet fra og med første fraværsdag. De som har ansvar for tre eller flere barn, får øket retten til fravær med sykelønn, til 15 dager for hver av foreldrene. Du kan få sykelønn for inntil 10 dager pr. kalenderår totalt hos alle arbeidsgivere. Er du enslig forsørger, har du rett til sykelønn for inntil 20 dager pr. kalenderår.

Velferdspermisjon

Fravær pga lege/tannlegebesøk dekkes ikke. Unntak gjøres for undersøkelse, behandling eller kontroll hos spesialist etter henvisning fra lege, dersom du har arbeidet minst 30 dager sammenhengende. Ordningen begrenses til 3 timer pr. gang, inntil maks 8 timer i løpet av 12 måneder. Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få timeavtale utenfor arbeidstiden.

Det gis fri med lønn ved svangerskapskontroll, når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

Ved dødsfall/begravelse i nærmeste familie kan det gis velferdspermisjon. Som nær familie regnes ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerinne, svoger, svigerforeldre og svigerbarn. Samboer og samboers slekt likestilles med ektefelle og ektefelles slekt.

Permisjon med lønn kan også gis for inntil en dag ved inngåelse av ekteskap eller ved hustrus fødsel. Her er det også en forutsetning at du har arbeidet minst 30 dager sammenhengende.

Forsikringer

Gjennom Vikarpartners forsikringsselskap er alle vikarer forsikret i henhold til lov om yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Permittering

I tilfelle oppdragsgiverens virksomhet rammes av driftshindringer, herunder også streik eller lock-out eller andre hendelser som medfører at arbeidet må innstilles helt eller delvis, har Vikarpartner samme permitteringsadgang som oppdragsgiveren overfor sine ansatte. I permitteringstiden har arbeidstakeren ikke krav på lønn m.m. fra vikarbyrået.

Attest

Arbeidstaker som fratrer fullført oppdrag, har etter anmodning krav på skriftlig attest fra arbeidsgiveren. Attesten skal inneholde opplysning om arbeidstakerens navn, fødselsdag og år, hva slags arbeid som er utført og tidsrommet for ansettelsesforholdet.